วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างเช่าเครื่องเสียง-เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองพลวงใหญ่ - บุตาล) หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะคร้อ ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง