เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คำร้องขอโอน(ย้าย)
ประกาศกท.จ.
คำขอมีบัตรประจำตัว
ประกาศก.อบต.
แบบประเมินผลพนักงานจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
สัญญาค้ำประกันการเรียนทุน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
สัญญาจ้างพนักงานจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.
คำร้องรับสิทธิรักษาพยาบาล
เงินเดือนข้าราชการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 
แบบรับเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบใบลา
 
ใบสมัครอบรมเปลี่ยนสายงาน
 
สัญญารับทุนการศึกษา