เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คำร้องขอโอน(ย้าย)
ประกาศกท.จ.
คำขอมีบัตรประจำตัว
ประกาศก.อบต.
แบบประเมินผลพนักงานจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
สัญญาค้ำประกันการเรียนทุน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
สัญญาจ้างพนักงานจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.
คำร้องรับสิทธิรักษาพยาบาล
เงินเดือนข้าราชการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 
แบบรับเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบใบลา
 
ใบสมัครอบรมเปลี่ยนสายงาน
 
สัญญารับทุนการศึกษา