เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คำร้องขอโอน(ย้าย)
ประกาศกท.จ.
คำขอมีบัตรประจำตัว
ประกาศก.อบต.
แบบประเมินผลพนักงานจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
สัญญาค้ำประกันการเรียนทุน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
สัญญาจ้างพนักงานจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.
คำร้องรับสิทธิรักษาพยาบาล
เงินเดือนข้าราชการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 
แบบรับเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
แบบใบลา
 
ใบสมัครอบรมเปลี่ยนสายงาน
 
สัญญารับทุนการศึกษา