เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
โทร. 06 1562 2662
ร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร
นายสมชาย  นาคใหม่
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 08 7961 1760
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 06 3968 3327

พันตำรวจโทวิจารณ์ วิจิตรจริยา
นายสมพร กุลบุญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 08 9846 3508
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 08 1908 6507

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
ปลัดเทศบาล
โทร.09 8465 7148

 

     นางสาวสุภัค พิศลืม
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.   นายจักรภพ เดชสุขพงษ์  
 
รองปลัดเทศบาล
โทร.09 1015 3139
 

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
นางสุกัญญา แพงศรี
นายชูยศ ศรีวรขันธ์

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

นางสาวศิริพร ก้านขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.06 4206 1699
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.09 3516 6541
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.08 3928 7991
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.08 9845 6270
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.06 1982 5288