เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
ตำบลไชยมงคลเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพของประชากรภายในตำบลไชยมงคล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น  ทำนา  ทําไร่  เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมจะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนในวัยแรงงานจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลไชยมงคล
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารโค-กระบือ เกษตรไร้สารพิษ บ้านบุตาล หมู่ที่ 2
2.กลุ่มเย็บผ้าเสริมรายได้ บ้านบุตาล หมู่ที่ 2
3.กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองและไก่สวยงามตำบลไชยมงคล นครชัยบุรินทร์
4.กลุ่มป่าปลูกพืชสมนไพรตำบลไชยมงคล
5.กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านเลขที่ 144 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
6.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4
7.ศูนย์เรียนรู้แบบเกษตรผสมผสาน บ้านเลขที่ 594 บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1

แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ  ลำห้วย 1 แห่ง
-  บึงหนอง  และอื่นๆ 12 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย 2 แห่ง
-  บ่อบาดาล 52 แห่ง
-  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

การเกษตร
- พันธุ์มันสำปะหลังที่เกษตรกรใช้ปลูกส่วนใหญ่  ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์, พันธุ์ห้วยบง พันธุ์ระยอง  60, พันธุ์ระยอง  90
- พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่  ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหลืองประทิว, พันธุ์ข้าวหอมมะลิ, พันธุ์ข้าวพื้นเมือง