เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

      การคมนาคม
-   ทางหลวงหมายเลข  304  ( นครราชสีมา-กบินทร์บุรี)  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดในการคมนาคมเข้าตัวจังหวัด เนื่องจากมีรถประจำทางหลายสายผ่านหลายสาย  อันเป็นประโยชน์ในการสัญจร ไปยังอำเภอและจังหวัดต่างๆ
-  ถนนวงแหวนเชื่อมติดต่อจากถนนมิตรภาพ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโยธาธิการจังหวัด        ผ่านตำบลโคกกรวด  ตำบลสุรนารี  เชื่อมถนนมหาวิทยาลัย (มทส.)  และสาย  2310  จุดเริ่มต้นจากถนนสาย  304  ผ่านหน้าสวนสัตว์นครราชสีมา  ไปบรรจบถนนสายนครราชสีมา – โชคชัย  เป็นทางเลี่ยงเมือง  ประโยชน์ในการส่งสินค้าทางเกษตรกรรม  และการคมนาคมสัญจรไปมา
-  ถนนทางหลวงหมายเลข  290  ตอนควบคุม  0100  ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา  ด้านทิศใต้ระหว่าง กม. 0+400–17+540.680  เป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ  ผิวจราจรคอนกรีต 2-4 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม. เขตทางข้างละ 30.00 ม.   ( อยู่ในความควบคุมดูแลของหมวดการทางปักธงชัยที่  1  แขวงการทางนครราชสีมาที่  2 )
- ถนนโยธาธิการสายบ้านไชยมงคล-หนองพลวงใหญ่ (สาย นม.2192) ระยะทาง  8  กิโลเมตร  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  บริเวณหมู่ที่  1  บ้านไชยมงคล  ผ่านในแนวทิศตะวันออกของตำบลเป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล
-  ถนนโยธาธิการสายบ้านโกรกเดือนห้า-บ้านหนองไทร  เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  บริเวณ  หมู่ที่  5  บ้านหนองไทร  ผ่านในแนวทิศตะวันตกของตำบลเป็นเส้นทางที่สำคัญ   ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล
-  ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครอบคลุมแทบจะทุกสายในหมู่บ้านส่งผลให้การคมนาคม   มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่ง  

การขนส่งมวลชน
- รถโดยสารประจำทาง 1  สาย ได้แก่  สายราชสีมา-ปักธงชัย  
- รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก  1 สาย ได้แก่ สายสวนสัตว์ – ตลาดแม่กิมเฮง
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
-    สถานีโทรคมนาคม  จำนวน  4  แห่ง   เป็นสถานีติดตั้งเสาอากาศ  เพื่อรับส่งคลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชน
-    ตู้ไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง
การไฟฟ้า
ประชากรตำบลไชยมงคล  มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้านและไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ
ระบบประปา
ภายในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล  ดังนี้
การบริหารจัดการระบบน้ำประปา  (ทต.ไชยมงคล)
-  บ้านไชยมงคล หมู่ที่  1   
-  บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่  3   
-  บ้านหนองไทร หมู่ที่  5        
การบริหารจัดการระบบน้ำประปา (หมู่บ้าน)
-  บ้านบุตาล หมู่ที่  2          การบริหารของคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  
-  บ้านหนองปลิง    หมู่ที่  4           หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
-  บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่  6          ประชาชนใช้ระบบน้ำประปาของกองพลพัฒนาที่  2   
* ปัจจุบันกำลังขยายเขตประปาภูมิภาคโชคชัยมายังตำบลไชยมงคล