วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างบริการเช่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างบริการเช่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)ประจำภาคเรียนที่ 1/2567และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง