วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-3796 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้นอกสถานที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง