วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 3479 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง