วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง