วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 3, บ้าน กม.14 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล ถนนซอยหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ไชยมงคล ซอย 1/4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ซอยบ้านตายาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง