วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ ยข ๓๑๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง