วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอิเตอร์เน็ต (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง