วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ซอยนายผ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อใช้ในงานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล. สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่ (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๘ - ๘๗) กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร ยาว ๒,๖๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายรวม ๔๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)