วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ซอยนายผ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4
13  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ซอยนายผ่อน)
13  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3