วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถยนต์ทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่ (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๘ - ๘๗) กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร ยาว ๒,๖๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายรวม ๔๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่ (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๘ - ๘๗) กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร ยาว ๒,๖๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายรวม ๔๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 8) ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)