วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเกลี้ยง ราชคฤห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้าง้เหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่ (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๘ - ๘๗) กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร ยาว ๒,๖๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายรวม ๔๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 8) ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง