วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดป้องกันผึ้ง ต่อ แตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง