วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/รวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 11)
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 8) ช่วงที่ 2
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเกลี้ยง ราชคฤห์)
24  มี.ค. 2566
จ้างขออนุมัตินำรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นม. เข้าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดป้องกันผึ้ง ต่อ แตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)