วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
8  มี.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บวัสดุและขยะทางเข้าบ้านสวนธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ต.ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
8  มี.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดป้องกันผึ้ง ต่อ แตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566