วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง