วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เพื่อใช้ทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัด ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยข 3126 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง