วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวีมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. โกรกตะคร้อ ซ.6 หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concreate หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (ซอยสมบัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาขุดดินขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ถึงกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง