วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างทำม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง