วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (สระน้ำสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน กม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างรื้อถอนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง