วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยเสมา) หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนเลียบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เขตตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย3479 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเข้า-ทางออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องสุขา สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง