วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (ซอยสุมาลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร (ซอย 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นตที่ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างพ่นหมอกควัน ตามโครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจาการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคลโดยการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายจราจรเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในเขตชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง