วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน กม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำโปรงป้ายเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง