วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายกลุ่มบ้านเสมา บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมางานดินถมคันทางถนนสายบ้านหนองพลวงใหญ๋-บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง