วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ฺการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (สายกลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง