วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ตำบลไชยมงคล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง