วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โกรกตะคร้อ) ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ - เชื่อม ซอย 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2562
จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จุดที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเว็บไซต์เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง