วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาเข้าระบบประปา กม.13 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อใบเสร็บรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างรวมน้ำในสระน้ำเพื่อนำมาผลิตประปาหมู่บ้าน สระน้ำ กม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายทางบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย 10) ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล