วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 5/1 บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 5/4 หมู่ที่ 1
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล ซอย 8 บ้านบุตาล หมู่ที่ 2
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเอราวัณ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร (หนองไทร ซอย4)
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๓๔๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว ๓๙๙๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ทบ ๒๙๖๕๔ ของกองพลพัฒนาที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง