วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
29  ม.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
23  ม.ค. 2562
จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษหญ้า,ขยะ พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการสำรองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง