วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างเช่าเครื่องเสียง-เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองพลวงใหญ่ - บุตาล) หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะคร้อ ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง