วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อัวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ ยข-3126 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง