วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมมาตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องเป่าใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยเสมา) หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนเลียบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เขตตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตารางเมตร พร้อมงานขยายถนน คสล.กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร เทศบาลตำ
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (โกรกตะคร้อ 5/4 ซอยนางปุ้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)