วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 3479 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง