วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2567
ซื้อัวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ ยข-3126 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 8)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล