วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างทางเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล
25  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล บริเวณบ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 1) หมู่ที่ 4
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมมาตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้พัน ตรงข้ามซอยหกเหลี่ยม)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายสงัด ทองสาย)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (โกรกตะคร้อ 5/4 ซอยนางปุ้ย)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 6)
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง