เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 220
นายวิโรจ  งีเกาะ
พ.ต.ท.วิจารณ์  วิจิตรจริยา
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 217
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 218

ร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร
นางประนอม  บรรจงปรุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 219
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 219

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
ปลัดเทศบาล
โทร.044-081081 ต่อ 116

 
     (ว่าง)
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.


 

   นายจักรภพ เดชสุขพงษ์  
 
รองปลัดเทศบาล
โทร.044-081081 ต่อ 114
 

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
นางสุกัญญา แพงศรี
นายชูยศ ศรีวรขันธ์

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

นางสาวศิริพร ก้านขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.044-081081 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.044-081081 ต่อ 105
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.044-081081 ต่อ 106
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.044-081081 ต่อ 103
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.044-081081 ต่อ 108