เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

นายทวี  ปรุ๋ยกระโทก
ประธานสภา
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 216
นายสันติ   โพธิ์วัด
นายจักรภพ  เดชสุขพงษ์
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
นายจตุรธัช แพปรุ
นายกรธัช อาสาเสน
นายชลอ  พาขุนทด
นางวราภรณ์  สัตยวาที
นางพรภักดี  หมู่สะแก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธวัช  ชูพรม
นายประยงค์  ชูพรม
นายจำลอง  งีเกาะ
 นายสิทธิโชค  พลดอน
นายนิ่ม  ศอกจะบก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2