เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

นายจำลอง  งีเกาะ
ประธานสภา
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 216
นายชลอ พาขุนทด
นายจักรภพ  เดชสุขพงษ์
รองประธานสภา
เลขานุการสภา

นายจตุรธัช แพปรุ
นายกรธัช อาสาเสน
นายสันติ โพธิ์วัด
นางวราภรณ์  สัตยวาที
นางพรภักดี  หมู่สะแก
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายธวัช  ชูพรม
นายประยงค์  ชูพรม
นายทวี ปรุ๋ยกระโทก
 นายสิทธิโชค  พลดอน
นายนิ่ม  ศอกจะบก
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
 เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2