เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
กองสาธารณะสุขฯ


พันจ่าเอกวีระศักดิ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

นางสาววารุณี บอขุนทด


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 
-ว่าง-

นางสาวสิริกาญจน์  แผละกระโทก
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก. / ชก.

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายวรพจน์  สวยกลาง

นายสมหวัง  มาบจะบก
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์นายเฉลียว  หอมจะบก
นายปราโมทย์  เลิศจะบก
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายไวย  แก้วพะลัก
นายสมมาตร  แดงดอน
นายบุญมี  ศรีอุทัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสุชาติ  หอมจะบก


คนงานประจำรถขยะ