เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
“ ไชยมงคลเป็นตำบลน่าอยู่
การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ”
 

 

พันธกิจ (MISSION)
           1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
           2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
           3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
           4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
           5. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืน