วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างรื้อถอนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน กม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ บริเวณ ซอย1 ซอย5, ซอย6 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง