วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมชายตลิ่งสระน้ำสาธารณประโยชน์ (บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง