วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกตะคร้อ ซอย 6 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างดันดินไหล่ทาง ถนนในชุมชนตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล หมู่ที่ 1,หมู่ที่2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่4,หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ภูเขาทองซอยท้ายบ้าน) ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง นม.ถ.138-87 (บ้านโกรกตะคร้อ-บ้านหนองพลวงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง